SUKSES SIPAS STRUKTURËS

Objektivat e tua janë të paqarta?

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

1. Mbrojtja e të dhënave në një vështrim

Informacion i përgjithshëm

Shënimet e mëposhtme japin një pamje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe interneti. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Informacion të detajuar mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund ta gjejmë në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të listuara nën këtë tekst.

Mbledhje të dhënash në këtë faqe interneti

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i uebsajtit. Detajet e tyre të kontaktit mund të gjenden në seksionin "Njoftim mbi trupin përgjegjës" në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Si t'i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen duke na i siguruar ato. Këto mund të jenë, për .B, të dhëna që ju hyni në një formë kontakti.

Të dhëna të tjera mblidhen automatikisht ose me pëlqimin tuaj kur vizitoni faqen e internetit nga sistemet tona të IT- së. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (e.B internet browser, sistemi operativ ose koha e aksesit të faqeve). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe interneti.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave është mbledhur për të siguruar ofrtin pa gabime të faqes së internetit. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni lidhur me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë në çdo kohë për të marrë informacion pa pagesë në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni rectifikimin ose deletimin e këtyre të dhënave. Nëse ju keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, ju mund të revokojë këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara. Për më tepër, ju keni të drejtë të bëni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni pyetje të mëtejshme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave.

Vegla analizash dhe mjetesh të palës së tretë

Kur vizitoni këtë faqe interneti, sjellja juaj e surfit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me të ashtuquajturat programe analizash.

Informacioni i detajuar mbi këto programe analizash mund të gjendet në politikën e mëposhtme të privatësisë.

2. Hosting

Strato

Ne presim faqen tonë të internetit në Strato. Ofruesi është Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (hereinafter referuar si "Strato"). Kur vizitoni faqen tonë të internetit, Strato mbledh skedarë të ndryshëm log duke përfshirë adresat tuaja IP.

Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni Politikës së Privatësisë së Stratos: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato është përdorur në bazë të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ne kemi një interes të ligjshëm për të paraqitur faqen tonë sa më të besueshme të jetë e mundur. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dhe § 25 para. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e cookies ose aksesin në informacionin në pajisjen terminale të përdoruesit (p.sh. shenjat e gishtërinjve të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë për përpunimin e porosive (DPA) me furnizuesin e përmendur më sipër. Kjo është një kontratë e përshkruar nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që ajo të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

3. Informacioni i përgjithshëm dhe informacioni i detyrueshëm

privatësi

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloren e mbrojtjes së të dhënave statutore dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo politikë e privatësisë shpjegon se për çfarë të dhënash mbledhim dhe për çfarë i përdorim. Gjithashtu, shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet ky qëllim.

Ne do të duam të vënë në dukje se transmetimi i të dhënave në internet (e.B. kur komunikon me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim mbi trupin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

ReadyCon GmbH & Co. KG
Am Riedtobel 3
87509 Immenstadt i. Allgäu

Telefoni: 08323 80530-0
E-mail: datenschutz@readycon.de

Organi përgjegjës është personi natyror ose ligjor që i vetëm ose bashkërisht me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (e.B emrat, adresat e e-mailit etj.).

Periudha e ruajtjes

Përveç nëse në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave është specifikuar një periudhë më specifike e ruajtjes, të dhënat tuaja personale do të mbeten tek ne derisa qëllimi për përpunimin e të dhënave të pushojë së aplikuari. Nëse ju bëni një kërkesë të ligjshme për fshirjen ose revokimin e pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi arsye të tjera ligjërisht të lejueshme për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (e.B. periudhat e taksave ose të permbajtja komerciale); në rastin e fundit, fshija bëhet pasi këto arsye janë fshirë.

Informacion i përgjithshëm mbi bazat ligjore të përpunimit të të dhënave në këtë faqe interneti

Nëse keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të Art. 6 para. 1 lit. a GDPR ose Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, me kusht që kategoritë e veçanta të të dhënave të përpunohen në përputhje me Art. 9 para. 1 GDPR. Në rastin e pëlqimit të shprehur për transferimin e të dhënave personale në vende të treta, përpunimi i të dhënave kryhet gjithashtu në bazë të Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Nëse keni dhënë pëlqimin për ruajtjen e cookies ose qasje në informacionin në pajisjen tuaj fund (p.sh. nëpërmjet gjurmës së gishtrinjve të pajisjes), përpunimi i të dhënave është i bazuar në § 25 (1) TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë. Nëse të dhënat tuaja janë të nevojshme për përmbushjen e kontratës ose për zbatimin e masave para-kontraktuale, ne përpunojmë të dhënat tuaja në bazë të Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Për më tepër, ne përpunojmë të dhënat tuaja nëse është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor në bazë të Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Përpunimi i të dhënave mund të bëhet gjithashtu në bazë të interesit tonë legjitim në përputhje me Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Bazat ligjore përkatëse në çdo rast individual sigurohen në paragrafët e mëposhtëm të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Shënim mbi transferimin e të dhënave në SHBA dhe vendet e tjera të treta

Ndër të tjera, ne përdorim mjete nga kompani me bazë në SHBA apo vende të tjera të treta që nuk janë të sigurta sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen dhe të procesohen në këto vende të treta. Ne duam të nxjerrim në dukje se në këto vende nuk mund të garantohet asnjë nivel i mbrojtjes së të dhënave i krahasueshëm me atë të BE- së. Për shembull, kompanitë e SH.B.A.-së janë të detyruara t'u dorëzojnë të dhënat personale autoriteteve të sigurisë pa ju si subjekt i të dhënave që jeni në gjendje të merrni veprime ligjore kundër kësaj. Prandaj nuk mund të përjashtojmë që autoritetet amerikane (e.B shërbimet sekrete) të përpunojnë, vlerësojnë dhe vlerësojnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverat e SHBA për qëllime përgjimi. Ne nuk kemi ndikim në këto aktivitete të përpunimit.

Rivotim i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokojë pëlqimin tuaj në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryer deri në rivotim mbetet e paprekur nga rivotimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta si dhe për të drejtuar marketingun (Art. 21 GDPR)

NËSE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE BAZOHET NË ART. 6 PARA. 1 LIT. E OSE F GDPR, JU KENI TË DREJTË NË ÇDO KOHË TË KUNDËRSHTONI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE MBI BAZA QË VIJNË NGA SITUATA JUAJ E VEÇANTË; KJO VLEN EDHE PËR PROFILIMIN E BAZUAR NË KËTO DISPOZITA. BAZA LIGJORE PËRKATËSE MBI TË CILËN BAZOHET PËRPUNIMI MUND TË GJENDET NË KËTË DEKLARATË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE. NËSE JU KUNDËRSHTONI, NE NUK DO T'I PËRPUNOJMË MË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE TË SHQETËSUARA, NËSE NUK MUND TË DEMONSTROJMË BAZA BINDËSE LEGJITIME PËR PËRPUNIMIN QË DO TË TEJKALOJË INTERESAT, TË DREJTAT DHE LIRITË TUAJA OSE PËR NGRITJEN, USHTRIMIN OSE MBROJTJEN E PRETENDIMEVE LIGJORE (KUNDËRSHTIMI SIPAS NENIT 21 (1) GDPR).

NËSE TË DHËNAT TUAJA PERSONALE JANË PËRPUNUAR PËR QËLLIME TË MARKETINGUT TË DREJTPËRDREJTË, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËRSHTONI NË ÇDO KOHË PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE LIDHUR ME JU PËR QËLLIM TË REKLAMAVE TË TILLA; KJO VLEN EDHE PËR PROFILIMIN NË MASËN QË LIDHET ME REKLAMA TË TILLA TË DREJTPËRDREJTA. NËSE KUNDËRSHTONI, TË DHËNAT TUAJA PERSONALE ATËHERË NUK DO TË PËRDOREN MË PËR QËLLIME TË MARKETINGUT TË DREJTPËRDREJTË (KUNDËRSHTIM NË NDJEKJE TË ARTIT. 21 PARA. 2 GDPR).

E drejta për të bërë një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës

Në rast shkeljeje të GDPR-së, subjekti i të dhënave ka të drejtë të bëjë një ankesë në një autoritet mbikëqyrës, në veçanti në Shtetin Anëtar të banimit të tyre të zakontë, vendin e tyre të punës ose vendin e shkeljes së dyshuar. E drejta për të ngritur një ankesë është pa paragjykime ndaj ndonjë regjykmi tjetër administrativ ose gjyqësor.

E drejta për portat e të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar tek ju ose tek një palë e tretë në një format të përbashkët, të lexuar me makineri. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave në një kontrollues tjetër, kjo do të ndodhë vetëm në atë masë sa është teknikisht e realizueshme.

Informacion, delecion dhe korrigjim

Në kuadër të dispozitës ligjore të zbatueshme, ju keni të drejtë në çdo kohë të lironi informacionin rreth të dhënave tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, një të drejtë për korrigjimin ose deletimin e këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni pyetje të mëtejshme mbi subjektin e të dhënave personale.

E drejta për kufizimin e përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Mund të na kontaktosh në çdo kohë. E drejta e kufizimit të përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

 • Nëse ju e kundërshtoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura me ne, ne zakonisht kemi nevojë për kohë për të verifikuar këtë. Për kohëzgjatjen e kontrollit, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.
 • Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ishte/është i paligjshëm, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të deletion.
 • Nëse ne nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale, por ju keni nevojë për të ushtruar, mbrojtur ose të pohojë pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në vend të deletion.
 • Nëse keni paraqitur një kundërshtim sipas nenit 21 (1) GDPR, duhet të arrihet një ekuilibër midis interesave tuaja dhe tonave. Për aq kohë sa nuk është ende e qartë se interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.

Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna mund të përpunohen vetëm – përveç ruajtjes së saj – me pëlqimin tuaj ose për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër natyror ose ligjor ose për arsye të interesit të rëndësishëm publik të Bashkimit Evropian ose të një Shteti Anëtar.

Enkriptim SSL ose TLS

Kjo faqe përdor enkriptim SSL ose TLS për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjeve konfidenciale, të tilla si urdhërat apo hetimet që ju na dërgoni si operator i sajtit. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http://" në "https://" dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

Nëse enkriptimi SSL ose TLS aktivizohet, të dhënat që na i transmetoni nuk mund të lexoohen nga palët e treta.

Kundërshtim ndaj reklamave të e-mail-eve

Përdorimi i të dhënave të kontaktit të publikuara në kuadër të detyrimit të imprintit me qëllim dërgimin e reklamave të pa kërkuara dhe materialeve të informacionit, kundërshtohet me këtë. Operatorët e faqeve rezervuan në mënyrë të shprehur të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgues së pa kërkuar të informacioneve reklame, siç janë e-mailet spam.

4. Grumbullimi i të dhënave në këtë faqe interneti

Biskota

Faqet tona të internetit përdorin të ashtuquajturat "cookies". Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë ndonjë dëm në pajisjen tuaj. Ato ruhen ose përkohësisht në pajisjen tuaj për kohëzgjatjen e një sesioni (session cookies) ose në mënyrë të përhershme (cookies të përhershme). Cookies e sesionit fshihen automatikisht në fund të vizitës tuaj. Cookies të përhershme mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini vetë ose ato automatikisht fshihen nga shfletuesi juaj i internetit.

Në disa raste, cookies nga kompanitë e palë të treta mund të ruhen edhe në pajisjen tuaj kur të hyni në faqen tonë (cookies palë të treta). Këto na mundësojnë ne ose ju të përdorim shërbime të caktuara të kompanisë së tretë (e.B. cookies për përpunimin e shërbimeve të pagesave).

Cookies kanë funksione të ndryshme. Cookies të shumta janë teknikisht të nevojshme sepse funksione të caktuara të faqes së internetit nuk do të funksiononin pa to (e.B. funksioni i kasetave të blerjeve ose shfaqja e videove). Cookies të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklama.

Cookies që janë të nevojshme për të kryer procesin e komunikimit elektronik, për të siguruar disa funksione të dëshiruara nga ju (p.sh. për funksionin e karrocës së blerjes) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh. cookies për të matur audiencën e uebit) (cookies e nevojshme) ruhen në bazë të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, përveç nëse është specifikuar një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies të nevojshme për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të saj. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e cookies dhe teknologjive të krahasueshme të njohjes, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të këtij pëlqimi (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dhe § 25 para. 1 TTDSG); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të vendosësh shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni delecionin automatik të cookies kur mbyllni shfletuesin. Çaktivizimi i cookies mund të kufizojë funksionalitetin e këtij uebsajti.

Për sa kohë që cookies përdoren nga kompani të treta ose për qëllime analizash, ne do t'ju informojmë veçmas për këtë në kontekstin e kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, do të kërkojmë pëlqimin tuaj.

Pëlqimi me usercentrics

Kjo faqe interneti përdor teknologjinë e pëlqimit të usercentrics për të marrë pëlqimin tuaj për ruajtjen e disa cookies në pajisjen tuaj ose për përdorimin e teknologjive të caktuara dhe për t'i dokumentuar ato në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Ofruesi i kësaj teknologjie është Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Faqja e internetit: https://usercentrics.com/de/ (më pas referuar si "Usercentrics").

Kur hyni në faqen tonë të internetit, të dhënat personale të mëposhtme transmetohen në Usercentrics:

 • Pëlqimi (s) juaj ose revokimi i pëlqimit (s) tuaj
 • Adresa JUAJ IP
 • Informacion rreth shfletuesit tuaj
 • Informacion për pajisjen tuaj
 • Koha e vizitës suaj në faqen e internetit

Për më tepër, Usercentrics ruan një kuki në shfletuesin tuaj me qëllim që të jetë në gjendje të caktojë pëlqimin e dhënë për ju ose revokimin e tyre. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë do të ruhen derisa të na kërkoni ta eleminojmë, eleminoni kukit Usercentrics vetë ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më. Detyrimet e detyrueshme të ruajtjes me statut mbeten të paprekura.

Usercentrics përdoret për të marrë pëlqimin e kërkuar ligjërisht për përdorimin e teknologjive të caktuara. Baza ligjore për këtë është Neni 6 (1) (.c) GDPR.

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë për përpunimin e porosive (DPA) me furnizuesin e përmendur më sipër. Kjo është një kontratë e përshkruar nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që ajo të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

Skedarët e logimit të serverit

Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturat skedarë log server, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na i transmeton. Këto janë:

 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
 • Sistemi operativ i përdorur
 • URL e referueses
 • Emri pritës i kompjuterit hyrës
 • Koha e kërkesës së serverit
 • IP adresa

Këto të dhëna nuk janë bashkuar me burime të tjera të dhënash.

Këto të dhëna mblidhen në bazë të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në paraqitjen teknikisht pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit – për këtë qëllim, skedarët e log-ut të serverit duhet të rregjistrohen.

Kontakt

Nëse na dërgoni pyetje nëpërmjet formularit të kontaktit, detajet tuaja nga formulari i pyetjeve, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne me qëllim të përpunimit të sqarimit dhe në rast të pyetjeve të mëposhtme. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj është e lidhur me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për zbatimin e masave para-kontraktuale. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim në përpunimin efektiv të hetimeve që na janë drejtuar (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) ose në pëlqimin tuaj (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) nëse kjo është kërkuar; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Të dhënat që ju hyni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa ju na kërkoni ta fshijmë atë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (e.B. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozita e detyrueshme ligjore – në veçanti periudhat e mbajtjen – mbeten të paprekura.

Kërkesë me e-mail, telefon ose faks

Nëse na kontaktoni me e-mail, telefon ose faks, kërkesa juaj, duke përfshirë të gjitha të dhënat personale (emri, kërkesa) që rezulton, do të ruhet dhe procesohet nga ne me qëllim të përpunimit të kërkesës tuaj. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj është e lidhur me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për zbatimin e masave para-kontraktuale. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim në përpunimin efektiv të hetimeve që na janë drejtuar (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) ose në pëlqimin tuaj (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) nëse kjo është kërkuar; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Të dhënat që ju na dërgoni nëpërmjet kërkesave të kontaktit do të mbeten tek ne derisa të na kërkoni ta fshijmë atë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (e.B. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozita e detyrueshme statutore – në veçanti periudhat statutore të mbajtjen – mbeten të paprekura.

5. Mjetet e analizës dhe reklamat

Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor funksione të shërbimit të analizës së uebit Google Analytics. Furnizuesi është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Google Analytics bën të mundur që operatori i faqes së internetit të analizojë sjelljen e vizitorëve të uebsajtit. Operatori i faqes së internetit merr të dhëna të ndryshme përdorimi, të tilla si shikimet e faqeve, gjatësinë e qëndrimit, sistemet operative të përdorura dhe origjinën e përdoruesit. Këto të dhëna janë caktuar në pajisjen fund të përdoruesit përkatës. Një caktim për një përdorues ID nuk bëhet.

Për më tepër, me Google Analytics, ne mund, ndër të tjera: Regjistro lëvizjet dhe klikimet e miut dhe rrotullimit. Për më tepër, Google Analytics përdor metoda të ndryshme modelimi për të plotësuar setet e mbledhura të të dhënave dhe përdor teknologjitë e machine learning në analizën e të dhënave.

Google Analytics përdor teknologji që mundësojnë njohjen e përdoruesit me qëllim të analizimit të sjelljes së përdoruesit (e.B. cookies ose gjurmëve të gishtërinjve të pajisjes). Informacioni i mbledhur nga Google rreth përdorimit të kësaj faqeje interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Përdorimi i këtij shërbimi bazohet në pëlqimin tuaj në përputhje me Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dhe § 25 para. 1 TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në dispozitat standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin shfletues

Ju mund të parandaloni mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja nga Google duke shkarkuar dhe instaluar plug-in e shfletuesit në dispozicion nën linkun e mëposhtëm: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesve nga Google Analytics mund të gjenden në politikën e privatësisë së Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë me Google për përpunimin e porosive dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave kur përdorin Google Analytics.

6. Newsletter

Të dhënat e newsletter

Nëse dëshironi të merrni newsletter-ën e ofruar në faqen e internetit, ne kemi nevojë për një adresë e-maili nga ju si dhe informacion që na lejon të verifikojmë se ju jeni pronari i adresës së postës elektronike të siguruar dhe se ju pranoni të merrni newsletter. Të dhënat e mëtejshme nuk do të mblidhen ose do të mblidhen vetëm mbi një bazë vullnetare. Për përpunimin e newsletters, ne përdorim ofruesit e shërbimit newsletter, të cilat janë përshkruar më poshtë.

Sendinblue

Kjo faqe interneti përdor Sendinblue për të dërguar newsletters. Furnizuesi është Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Gjermani.

Sendinblue është një shërbim me të cilin ndër të tjera mund të organizohet dhe analizohet edhe dërguesja e newsletter-eve. Të dhënat që ju hyni me qëllim të nënshkrimit në newsletter do të ruhen në serverat e Sendinblue në Gjermani.

Analiza e të dhënave nga Sendinblue

Me ndihmën e Sendinblue, ne jemi në gjendje të analizojmë fushatat tona të newsletter-ut. Kjo na lejon .B të shohim, për shembull, nëse është hapur një mesazh newsletter dhe cilat lidhje janë klikuar, nëse ka. Në këtë mënyrë, mund të përcaktojmë, ndër të tjera, se cilat lidhje janë klikuar veçanërisht shpesh.

Përveç kësaj, ne mund të shohim nëse disa veprime të paracaktuar janë kryer pas hapjes / klikimit (normë konvertimit). Për shembull, ne mund të .B, nëse keni bërë një blerje pasi keni klikuar në newsletter.

Sendinblue gjithashtu na lejon të ndajmë marrësit e newsletter sipas kategorive të ndryshme ("clustering"). Marrësit e newsletter mund të ndahen e.B. sipas moshës, gjinisë ose vendi i banimit. Në këtë mënyrë, newsletter-ët mund të përshtaten më mirë me grupet përkatëse të synuara.

Nëse nuk doni një analizë nga Sendinblue, ju duhet të ç'regjistroni nga newsletter. Për këtë qëllim, ne japim një lidhje korresponduese në çdo mesazh newsletter.

Informacion të detajuar mbi funksionet e Sendinblue mund të gjenden në linkun e mëposhtëm: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

bazë ligjore

Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të pëlqimit tuaj (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Mund ta anullosh këtë pëlqim në çdo kohë. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që kanë ndodhur tashmë mbetet e paprekur nga rivotimi.

Periudha e ruajtjes

Të dhënat që ju keni ruajtur me ne me qëllim të marrjes së newsletter do të ruhen nga ne ose .dem ofruesi i shërbimit të newsletter deri sa të ç'regjistroni nga newsletter dhe do të fshihen nga lista e shpërndarjes së newsletter-it pas mos-regjistrimit nga newsletter. Të dhënat e ruajtura nga ne për qëllime të tjera mbeten të paprekura nga kjo.

Pasi të çaktivisoni listën e shpërndarjes së buletinit, adresa juaj e postës elektronike mund të ruhet në një listë të zezë nga ne ose .dem ofruesi i shërbimit newsletter, nëse kjo është e nevojshme për të parandaluar postën e ardhshme. Të dhënat nga lista e zezë do të përdoren vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të shkrihen me të dhëna të tjera. Kjo i shërben interesit tuaj dhe interesit tonë në përputhje me kërkesat ligjore kur dërgoni newsletters (interes legjitim brenda kuptimit të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Magazinimi në listën e zezë nuk është i kufizuar në kohë. Ju mund të kundërshtoni ruajtjen nëse interesat tuaja e tejkalojnë interesin tonë legjitim.

Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni politikës së privatësisë së Sendinblue në: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë për përpunimin e porosive (DPA) me furnizuesin e përmendur më sipër. Kjo është një kontratë e përshkruar nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që ajo të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

7. Plugins dhe Tools

YouTube me intimitet të rritur

Kjo faqe interneti integron video nga YouTube. Operatori i faqeve është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ne përdorim YouTube në mënyrë të zgjeruar të privatësisë. Sipas YouTube, kjo mënyrë do të thotë se YouTube nuk magazinon asnjë informacion në lidhje me vizitorët e kësaj uebsajti para se të shikojnë videon. Megjithatë, transferimi i të dhënave tek partnerët e YouTube nuk përjashtohet domosdoshmërisht nga mënyra e zgjeruar e mbrojtjes së të dhënave. Kështu lidhet YouTube me rrjetin Google DoubleClick, pavarësisht nëse jeni duke shikuar një video.

Sapo të filloni një video në YouTube në këtë faqe interneti, krijohet një lidhje me serverat e YouTube. Serveri i YouTube është i informuar se cilat nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni të lidhur në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfit direkt në profilin tuaj personal. Mund ta parandalosh këtë duke dalë nga llogaria jote në YouTube.

Për më tepër, youTube mund të ruajë biskota të ndryshme në pajisjen tuaj pasi të fillojë një video ose të përdorë teknologji të krahasueshme njohjeje (e.B. shenjat e gishtërinjve të pajisjes). Në këtë mënyrë, YouTube mund të marrë informacion në lidhje me vizitorët në këtë faqe interneti. Ky informacion është përdorur, ndër të tjera, për të mbledhur statistikat e videove, për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të parandaluar përpjekjet për mashtrim.

Nëse është e nevojshme, operacionet e mëtejshme të përpunimit të të dhënave mund të aktivizohen pas fillimit të një videoje në YouTube, mbi të cilën ne nuk kemi ndikim.

Përdorimi i YouTube është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online. Kjo përbën një interes legjitim brenda kuptimit të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dhe § 25 para. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e cookies ose aksesin në informacionin në pajisjen terminale të përdoruesit (p.sh. shenjat e gishtërinjve të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Informacione të mëtejshme rreth mbrojtjes së të dhënave në YouTube mund të gjenden në politikën e tyre të privatësisë në: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Online Marketing dhe Programe Affiliate

Programe affiliate në këtë faqe interneti

Ne marrim pjesë në programet e filialeve. Affiliate affiliate programe të vendosin reklama nga një kompani (reklamues) në faqet e internetit të kompanive të tjera në rrjetin partner affiliate (botuesit). Nëse klikon në një nga këto reklama të affiliate, ju do të ridrejtohet në ofertën e reklamuar. Nëse më pas bëni një transaksion të caktuar (konvertim), botuesi do të marrë pagë për këtë. Në mënyrë që të llogaritet ky rimunerim, është e nevojshme që operatori i rrjetit affiliate mund të ndjekë se cilën reklamë keni përdorur për të marrë ofertën përkatëse dhe kanë bërë transaksionin e paracaktuar. Biskotat ose teknologjitë e krahasueshme të njohjes (p.sh. shenjat e gishtërinjve të pajisjes) përdoren për këtë qëllim.

Magazinimi dhe analiza e të dhënave bëhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në llogaritjen e saktë të pagës së saj degë. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dhe § 25 para. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e cookies ose aksesin në informacionin në pajisjen terminale të përdoruesit (p.sh. shenjat e gishtërinjve të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ne marrim pjesë në programet e mëposhtme të affiliate:

Programi i partnerit amazon

Furnizuesi është Amazon Europe Core S.à.r.l. Detajet mund të gjenden në politikën e privatësisë së Amazon në: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Audio dhe video konferenca

përpunimi i të dhënave

Për komunikim me klientët tanë, ne përdorim mjetet e konferencave online, ndër të tjera. Mjetet specifike që përdorim janë renditur më poshtë. Nëse komunikoni me ne nëpërmjet videove ose audio konferencës nëpërmjet internetit, të dhënat tuaja personale do të mblidhen dhe përpunohen nga ne dhe ofruesi i instrumentit të konferencës përkatëse.

Mjetet e konferencës mbledhin të gjitha të dhënat që ju ofroni/përdorni për të përdorur mjetet (adresa e postës elektronike dhe/ose numri juaj i telefonit). Për më tepër, mjetet e konferencës përpunon kohëzgjatjen e konferencës, fillimin dhe mbarimin (kohën) e pjesëmarrjeve në konferencë, numrin e pjesëmarrësve dhe "informacionin kontekstual" të tjerë që lidhen me procesin e komunikimit (metadata).

Për më tepër, ofruesi i veglave përpunon të gjitha të dhënat teknike të nevojshme për përpunimin e komunikimit online. Kjo përfshin, por nuk është i kufizuar në, adresat IP, adresat MAC, ID pajisje, llojin e pajisjes, llojin e sistemit operativ dhe versionin, versionin e klientit, llojin e kamerës, mikrofonin ose folësin, dhe llojin e lidhjes.

Nëse përmbajtja shkëmbehet, ngarkohet ose ofrohet ndryshe brenda veglave, ajo ruhet edhe në serverat e ofruesve të veglave. Përmbajtja e tillë përfshin, por nuk kufizohet vetëm në, regjistrimet në cloud, mesazhet chat/instant, fotografitë dhe videot e ngarkuara në mesazhe zanore, skedarë, whiteboards dhe informacione të tjera të përbashkëta gjatë përdorimit të Shërbimit.

Ju lutem vini re se ne nuk kemi ndikim të plotë në operacionet e përpunimit të të dhënave të mjeteve të përdorura. Opsionet tona janë kryesisht të bazuara në politikën e korporatës së ofruesit respektive. Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave nga mjetet e konferencës mund të gjenden në deklaratat për mbrojtjen e të dhënave të mjeteve përkatëse të përdorura, të cilat i kemi renditur nën këtë tekst.

Qëllimi dhe bazat ligjore

Mjetet e konferencës përdoren për të komunikuar me partnerët e mundshëm ose ekzistues kontraktualë ose për të ofruar shërbime të caktuara për klientët tanë (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR). Për më tepër, përdorimi i mjeteve i shërben thjeshtimit të përgjithshëm dhe përshpejtimit të komunikimit me ne ose kompaninë tonë (interesi legjitim brenda kuptimit të Artit. 6 para. 1 lit. f GDPR). Nëse është kërkuar pëlqimi, përdorimi i mjeteve përkatëse bazohet në këtë pëlqim; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

Periudha e ruajtjes

Të dhënat e mbledhura direkt nga ne nëpërmjet videove dhe mjeteve të konferencës do të fshihen nga sistemet tona sapo të na kërkoni ta fshijmë atë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më. Cookies të ruajtura mbeten në pajisjen tuaj deri sa t'i fshini ato. Periudhat e detyrueshme të resortit të detyrueshëm mbeten të paprekura.

Ne nuk kemi ndikim në periudhën e ruajtjes së të dhënave tuaja, e cila ruhet nga operatorët e mjeteve të konferencës për qëllimet e tyre. Për detaje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt me operatorët e mjeteve të konferencës.

Veglat e konferencit të përdorura

Ne përdorim mjetet e mëposhtme konferencuese:

zmadho

Ne përdorim Zoom. Ofruesi i këtij shërbimi është Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, Kati i 6-të, San Jose, CA 95113, SHBA. Detajet mbi përpunimin e të dhënave mund të gjenden në politikën e privatësisë së Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në dispozitat standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë për përpunimin e porosive (DPA) me furnizuesin e përmendur më sipër. Kjo është një kontratë e përshkruar nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që ajo të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

Ekipet e Microsoft

Ne përdorim Microsoft Teams. Furnizuesi është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SHBA. Për detaje mbi përpunimin e të dhënave,shikoni Deklaratën e Privatësisë të Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Përpunimi i rendit

Kemi përfunduar një kontratë për përpunimin e porosive (DPA) me furnizuesin e përmendur më sipër. Kjo është një kontratë e përshkruar nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që ajo të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

10. Shërbimet e veta

Trajtimi i të dhënave të aplikantëve

Ne ju ofrojmë mundësinë për të aplikuar tek ne (e.B. me e-mail, post ose nëpërmjet formularit të aplikimit online). Në vijim, ne ju informojmë për fushë-përfshirjen, qëllimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale të mbledhura si pjesë e procesit të aplikimit. Ne ju sigurojmë se grumbullimi, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave tuaja kryhet në përputhje me ligjin e zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave dhe të gjitha dispozita të tjera ligjore dhe se të dhënat tuaja do të trajtohen si rreptësisht konfidenciale.

Fushë dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave

Nëse na dërgoni një aplikacion, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale të lidhura (e.B. të dhënat e kontaktit dhe komunikimit, dokumentet e aplikimit, shënimet në kontekstin e intervistave të punës, etj.), për aq sa kjo është e nevojshme për të vendosur për krijimin e një marrëdhënieje punësimi. Baza ligjore për këtë është § 26 BDSG sipas ligjit gjerman (inicimi i një marrëdhënie punësimi), Art. 6 para. 1 lit.b GDPR (fillimi i kontratës së përgjithshme) dhe – nëse keni dhënë pëlqimin tuaj – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë. Të dhënat tuaja personale do t'i kalojnë brenda kompanisë sonë vetëm personave që janë të përfshirë në përpunimin e aplikimit tuaj.

Nëse aplikimi është i suksesshëm, të dhënat që ju paraqitni do të ruhen në sistemet tona të përpunimit të të dhënave në bazë të § 26 BDSG dhe Art. 6 para. 1 lit.b GDPR me qëllim të kryerjes së marrëdhënies së punësimit.

Periudha e rimbajtja e të dhënave

Nëse ne nuk jemi në gjendje t'ju bëjmë një ofertë pune, nëse ju refuzoni një ofertë pune ose tërhiqni aplikimin tuaj, ne e rezervën të drejtën për të ruajtur të dhënat e transmetuara nga ju me ne në bazë të interesave tona legjitime (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) për deri në 6 muaj nga fundi i procesit të aplikimit (refuzimi ose tërheqja e kërkesës). Të dhënat pastaj janë fshirë dhe dokumentet e aplikimit fizik janë shkatërruar. Magazina shërben në veçanti për qëllime të provës në rast të një mosmarrëveshjeje ligjore. Nëse është e dukshme se të dhënat do të kërkohen pas skadimit të periudhës 6 mujore (e.B. për shkak të një mosmarrëveshjeje ligjore të afërt ose në pritje), delecioni do të bëhet vetëm nëse qëllimi për ruajtjen e mëtejshme nuk zbatohet më.

Magazinimi më i gjatë mund të bëhet gjithashtu nëse ju keni dhënë pëlqimin tuaj (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) ose nëse detyrimet e ruajtjes së ligjit parandalojnë deletion.

i fundit i përditësuar: 27/06/2022

A KE NDONJË PYETJE?

Ne po presim mesazhin tuaj

privatësi

11 + 14 =

Logo - readyCon - Suksesi përmes strukturës

readyCon GmbH & Co. KG
Am Riedtobel 3 · 87509 Immenstadt-Stein
Gjermania